МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0020

Началната дата: 10.10.2014 15:59

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Eлектронно досие 9 10октомври 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти /лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти/ за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова”АД, включваща 15/петнадесет/ самостоятелно обособени позиции“ Краен срок за подаване на оферти за участие: 07.11.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 10.11.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

 
 
 
Документация
 • Лекарства 2015 - Публикувано на: 10 Октомври 2014
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 24 Октомври 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана - Публикувано на: 12 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 13 Декември 2014
 • Протоколи - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Решение 151 - Публикувано на: 16 Февруари 2015
 • Решение 155 - Публикувано на: 18 Февруари 2015
 • Решение 199 - Публикувано на: 05 Март 2015
 • РРешение 204 - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Решение прекратяване-неоферирани позиции - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Решение 239 - Публикувано на: 25 Март 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 12 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 02 Декември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация за датите и основанието за освобождаване - Публикувано на: 08 Април 2015
 • Плащания
 • плащане 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащане 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016