МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0001

Началната дата: 07.02.2013 13:30

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нова медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово, включваща 3 /три/ самостоятелно обособени позиции”