МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0015

Началната дата: 11.06.2020 13:57

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

 Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2  от ЗОП.

Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на медицински изделия обвързани с covid-19 за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" разделена в 2 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Описание: След проведената открита процедура по реда по ЗОП и сключени договори с избраните изпълнители ще бъдат  изпълнявани доставките на медицинските изделия до болнична аптека на МБАЛ Габрово.

срок на подаване на документи: 16.07.2020г.

дата на отварянето на документите: 17.07.2020г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:30 часа

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 11:32
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 04 Август 2020 - 16:23
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 17 Август 2020 - 15:06
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 12:03
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 16:02
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 16:02
 • Образци
 • Програмен продукт - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 11:36
 • Образци - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 11:36
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 11:37
 • еЕЕДОП-док. - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 11:37
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Класиране - Публикувано на: 17 Август 2020 - 15:06
 • Решение РД-06-825 - Публикувано на: 17 Август 2020 - 15:06
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявлинеи възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 12:03
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 12:03