МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0012

Началната дата: 21.05.2020 15:03

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти  за нуждите на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

 

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за доставка на медицински изделия.

срок на подаване на документи: 26.06.2020

дата на отварянето на документите:  29.06.2020 в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 09:30 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Май 2020 - 17:28
 • Приложеня - документация - Публикувано на: 26 Май 2020 - 17:28
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 01 Септември 2020 - 09:33
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 15 Септември 2020 - 16:02
 • Протоколи и доклад 1 - Публикувано на: 16 Септември 2020 - 13:35
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 30 Октомври 2020 - 12:32
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 22 Май 2020 - 17:28
 • Решение за промяна
 • Решение прекратяване РД06-995 - Публикувано на: 13 Октомври 2020 - 14:37
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 22 Май 2020 - 17:28
 • Образци
 • еЕДОП - Публикувано на: 26 Май 2020 - 17:28
 • еЕДОП.док - Публикувано на: 26 Май 2020 - 17:28
 • Образци - Публикувано на: 26 Май 2020 - 17:28
 • програма търгове - Публикувано на: 26 Май 2020 - 17:30
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-900 - Публикувано на: 15 Септември 2020 - 16:02
 • Класиране - Публикувано на: 15 Септември 2020 - 16:02
 • Решение РД-06-902 - Публикувано на: 16 Септември 2020 - 09:02
 • Решение РД-06-903 - Публикувано на: 16 Септември 2020 - 13:35
 • Класиране ново - Публикувано на: 16 Септември 2020 - 13:35
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 30 Септември 2020 - 15:59
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 30 Октомври 2020 - 12:32