МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0009

Началната дата: 07.05.2020 08:21

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ / ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЛЕЧЕБНИ ХРАНИ, ДИАГНОСТИЧНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ НЕТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ / ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД ГР. ГАБРОВО”  разделена в 13 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

   Описание: След проведената открита процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за доставка на лекарствени продукти

срок на подаване на документи: 11.06.2020

дата на отварянето на документите:  12.06.2020 в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 09:30 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Обявление
  • Обявление - Публикувано на: 07 Май 2020 - 14:00
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 11 Май 2020 - 11:58
  • Решение за откриване на процедура
  • Решение - Публикувано на: 07 Май 2020 - 14:00
  • Образци
  • Образци - Публикувано на: 11 Май 2020 - 11:58
  • еЕДОП - Публикувано на: 11 Май 2020 - 11:59
  • еЕДОПлдок - Публикувано на: 11 Май 2020 - 11:59
  • програмен продукт - Публикувано на: 11 Май 2020 - 13:14