МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0009

Началната дата: 07.05.2020 08:21

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ / ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЛЕЧЕБНИ ХРАНИ, ДИАГНОСТИЧНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ НЕТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ / ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД ГР. ГАБРОВО”  разделена в 13 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

   Описание: След проведената открита процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за доставка на лекарствени продукти

срок на подаване на документи: 11.06.2020

дата на отварянето на документите:  12.06.2020 в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 09:30 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 11 Май 2020 - 11:58
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 05 Август 2020 - 12:47
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 15:54
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД06-913 - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 15:54
 • класиране - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 15:54
 • Решение РД06-977 - Публикувано на: 06 Октомври 2020 - 16:21
 • Решение РД06-987 - Публикувано на: 09 Октомври 2020 - 11:02
 • Решение РД06-1025 - Публикувано на: 21 Октомври 2020 - 15:03
 • Решение РД06-1053 - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 12:25
 • Решение РД06-1059 - Публикувано на: 27 Октомври 2020 - 16:50
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 26 Ноември 2020 - 12:58
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 07 Май 2020 - 14:00
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 07 Май 2020 - 14:00
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 11 Май 2020 - 11:58
 • еЕДОП - Публикувано на: 11 Май 2020 - 11:59
 • еЕДОПлдок - Публикувано на: 11 Май 2020 - 11:59
 • програмен продукт - Публикувано на: 11 Май 2020 - 13:14
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 12:02
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 2 - Публикувано на: 10 Ноември 2020 - 14:47
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 26 Ноември 2020 - 12:58