МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0005

Началната дата: 05.03.2020 16:26

Вид на поръчката: Публично състезание


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя апарати за белодробна вентилация за деца  и възрастни за нуждите на ОАИЛ при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“

срок на подаване на документи: 26.03.2020г.

дата на отварянето на документите: 27.03.2020г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 06 Март 2020 - 13:55
 • Документация - Публикувано на: 06 Март 2020 - 13:55
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 27 Март 2020 - 15:31
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 10 Април 2020 - 15:21
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 10 Април 2020 - 15:22
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 28 Май 2020 - 16:01
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 09 Октомври 2020 - 15:50
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 06 Март 2020 - 13:55
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 06 Март 2020 - 13:55
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 06 Март 2020 - 13:55
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 06 Март 2020 - 13:55
 • еЕЕДОП.док - Публикувано на: 06 Март 2020 - 13:55
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 28 Май 2020 - 16:01