МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0004

Началната дата: 17.02.2020 11:35

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси и разпределение на ел.енергия за МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД”

срок на подаване на документи: 16.03.2020г.

дата на отварянето на документите: 17.03.2020г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 11:30 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • документация - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 11:19
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 30 Март 2020 - 16:09
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 23 Април 2020 - 11:14
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 14:37
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване на процедура - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 11:19
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 11:19
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 11:20
 • еЕЕДОП док - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 11:20
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 11:20
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД06-465 - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:59
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 14:37