МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0026

Началната дата: 02.10.2019 14:25

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО

                                                                                      Медитех ООД

                                                                                      гр. София, ул. Бигла 48 ет.5

                                                                                      Тел: 02 9200123

                                                                                      e-mail: info@dutchmed.bg

                                      

 

 

П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

«Абонаментна и сервизна поддръжка на медицинска апаратура – Стерилизационна техника за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 503/02.10.2019 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Абонаментна и сервизна поддръжка на медицинска апаратура – Стерилизационна техника за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 10.10.2018 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

Документация
 • Покана - Публикувано на: 02 Октомври 2019 - 14:26
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 15 Октомври 2019 - 15:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение избор на изпълнител - Публикувано на: 15 Октомври 2019 - 15:45
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 10:43
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 02 Октомври 2019 - 14:27
 • Образци
 • ееДОП - Публикувано на: 02 Октомври 2019 - 14:26
 • ееДОП.док - Публикувано на: 02 Октомври 2019 - 14:26
 • Образци - Публикувано на: 02 Октомври 2019 - 14:26
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 10:43