МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0025

Началната дата: 27.09.2019 10:35

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на оператор за отпечатване и  доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ  „Д-р Тота Венкова АД”

срок на подаване на документи: 17.10.2019г.

дата на отварянето на документите: 18.10.2019г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 14:43
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 09:00
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 22 Ноември 2019 - 16:25
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 22 Ноември 2019 - 16:25
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Януари 2020 - 13:15
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 14:43
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 14:43
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 14:43
 • ееДОП - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 14:43
 • ееДОП.doc - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 14:43
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 14 Януари 2020 - 13:15