МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0023

Началната дата: 09.09.2019 13:35

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е:Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  разделена в 126 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

   Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за доставка на медицински изделия.

срок на подаване на документи: 22.10.2019 г

дата на отварянето на документите: 23.10.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 09:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 14:38
 • Разяснение по документацията
 • Въпроси и отговори - Публикувано на: 15 Октомври 2019 - 13:40
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 16:33
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 15:55
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 14 Април 2020 - 15:23
 • Анекс МТИ - Публикувано на: 27 Април 2020 - 15:18
 • Договори 2 - Публикувано на: 07 Май 2020 - 10:04
 • Анекс Истлинк - Публикувано на: 08 Май 2020 - 11:23
 • Анекс Истлинк 2 - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 11:01
 • Анекс Истлинк 3 - Публикувано на: 17 Юли 2020 - 14:13
 • Анекс Истлинк 4 - Публикувано на: 25 Септември 2020 - 11:45
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 14:41
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 14:41
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 27 Април 2020 - 15:18
 • Обявление изменение на договор 2 - Публикувано на: 08 Май 2020 - 11:23
 • Обявление изменение на договор 3 - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 10:58
 • Обявление за изменение на договор 4 - Публикувано на: 17 Юли 2020 - 14:13
 • Обявление за изменение на договор 5 - Публикувано на: 25 Септември 2020 - 11:45
 • Образци
 • образци - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 14:38
 • Програмен продукт - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 14:38
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 14:38
 • ЕЕДОП.док - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 14:38
 • нов програмен продукт - Публикувано на: 30 Септември 2019 - 13:46
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Класиране - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 15:55
 • Решение РД-06-103 - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 15:55
 • Решение РД-06-184 - Публикувано на: 20 Февруари 2020 - 09:38
 • Решение РД-06-187 - Публикувано на: 20 Февруари 2020 - 15:05
 • Решение РД-06-189 - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 09:07
 • Решение РД-06-292 - Публикувано на: 02 Март 2020 - 13:52
 • Решение РД-06-310 - Публикувано на: 06 Март 2020 - 10:21
 • Решение РД-06-333 - Публикувано на: 16 Март 2020 - 15:44
 • Решение РД-06-343 - Публикувано на: 19 Март 2020 - 14:58
 • Решение РД-06-348 - Публикувано на: 20 Март 2020 - 15:41
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 27 Февруари 2020 - 16:02
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 2 - Публикувано на: 23 Март 2020 - 11:08
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 3 - Публикувано на: 30 Март 2020 - 15:42
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 14 Април 2020 - 15:22
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 4 - Публикувано на: 04 Май 2020 - 15:48
 • Обявление възложена поръчка 2 - Публикувано на: 07 Май 2020 - 10:04
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 5 - Публикувано на: 08 Май 2020 - 11:47