МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0021

Началната дата: 23.08.2019 13:53

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

   Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за абонаментно и сервизно обслужване на медицинската апаратура.

срок на подаване на документи: 30.09.2019 г

дата на отварянето на документите: 01.10.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 29 Август 2019 - 13:06
 • Обжалване
 • Информация при производство на обжалване - Публикувано на: 04 Октомври 2019 - 13:13
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 26 Август 2019 - 15:32
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 26 Август 2019 - 15:33
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 29 Август 2019 - 13:06
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 29 Август 2019 - 13:06
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 29 Август 2019 - 13:06
 • Решение за прекратяване
 • Решение РД06-33 - Публикувано на: 15 Януари 2020 - 13:34
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 29 Януари 2020 - 08:29