МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0016

Началната дата: 16.05.2019 15:42

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Предмет на настоящата поръчка е:„Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти  за нуждите на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на эмедицинските изделия.

срок на подаване на документи: 20.06.2019 г

дата на отварянето на документите: 21.06.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 20 Май 2019 - 14:20
 • Заглавна страница - Публикувано на: 20 Май 2019 - 14:20
 • Приложения към документацията - Публикувано на: 20 Май 2019 - 14:20
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 13 Септември 2019 - 13:01
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 17 Юли 2019 - 11:12
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 11:07
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 11:07
 • Класиране - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 11:07
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 09:41
 • Анекс 1 - Публикувано на: 31 Октомври 2019 - 08:47
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 16 Май 2019 - 16:56
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 16 Май 2019 - 16:56
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 31 Октомври 2019 - 10:07
 • Образци
 • Програмен продукт - Публикувано на: 20 Май 2019 - 14:20
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 20 Май 2019 - 14:20
 • еЕЕДОП док - Публикувано на: 20 Май 2019 - 14:20
 • Образци - Публикувано на: 20 Май 2019 - 14:21
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 10:38
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 09:41