МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0012

Началната дата: 04.04.2019 15:27

Вид на поръчката: Открита процедура


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на затворени системи /CSTHD/ и други медицински изделия, за централизирано приготвяне на индивидуални дози цитостатични лекарствени продукти  за нуждите на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на медицински изделия

срок на подаване на документи: 13.05.2019 г

дата на отварянето на документите: 14.05.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 13:30 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 10 Април 2019 - 11:46
 • Образци
 • е-ЕЕДОП.doc - Публикувано на: 10 Април 2019 - 11:46
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 10 Април 2019 - 11:46
 • програмен продукт - Публикувано на: 10 Април 2019 - 11:46
 • Образци - Публикувано на: 10 Април 2019 - 11:51
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 08 Април 2019 - 15:23
 • Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 10 Април 2019 - 11:46
 • документация - Публикувано на: 10 Април 2019 - 11:46