МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0011

Началната дата: 02.04.2019 10:36

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

 

„ПРАНЕ НА БОЛНИЧНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ - РАБОТНО ОБЛЕКЛО,

ОПЕРАЦИОННО БЕЛЬО И БОЛНИЧНО БЕЛЬО”

 

срок на подаване на документи: 22.04.2019г.

дата на отварянето на документите: 23.04.2019г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 11:00 часа

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 03 Април 2019 - 08:32
 • Заглавна страница - Публикувано на: 03 Април 2019 - 08:34
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 24 Април 2019 - 16:23
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 03 Май 2019 - 15:19
 • Договори и споразумения по ОП
 • Проекто-договор - Публикувано на: 03 Април 2019 - 08:34
 • Договор - Публикувано на: 04 Юни 2019 - 10:34
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 03 Април 2019 - 08:31
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 03 Април 2019 - 08:29
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 03 Април 2019 - 08:31
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 03 Април 2019 - 08:31
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 03 Април 2019 - 08:31
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-504 - Публикувано на: 03 Май 2019 - 15:19
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 04 Юни 2019 - 10:34