МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0010

Началната дата: 15.03.2019 15:18

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Ремонт и реконструкция  на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IХет.” подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство – изпълнение на една или няколко строително монтажни работи съгласно техническата спецификация от Глава II – Техническо задание, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, въстановяването или рехабилитацията на сгради” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП.

Описание: След проведената  процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъде извършен ремонта в отделението

срок на подаване на документи: 04.04.2019 г

дата на отварянето на документите: 05.04.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 14:30 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:29
 • Заглавна страница - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:29
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 27 Март 2019 - 13:27
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Април 2019 - 14:52
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 18 Април 2019 - 10:47
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 18 Април 2019 - 10:47
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019 - 11:07
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:29
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:29
 • Образци
 • Приложение 1 КСС - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:29
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:29
 • Образци - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:29
 • еЕЕДОП док - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:29
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 23 Май 2019 - 11:07