МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0009

Началната дата: 15.03.2019 11:36

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на дезинфектанти

срок на подаване на документи: 22.04.2019 г

дата на отварянето на документите: 23.04.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 18 Март 2019 - 16:48
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 18 Март 2019 - 16:48
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 18 Март 2019 - 16:49
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 18 Март 2019 - 16:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 14 Юни 2019 - 14:54
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:34
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 18 Март 2019 - 16:49