МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0008

Началната дата: 06.03.2019 10:51

Вид на поръчката: Открита процедура


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА Е ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти  в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово за отделение по урология“ подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на лекарствени продукти и консумативи за хемодиализа

срок на подаване на документи: 10.04.2019 г

дата на отварянето на документите: 11.04.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 11:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Обявление
  • Обявление - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:30
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:30
  • Решение за откриване на процедура
  • Решение - Публикувано на: 06 Март 2019 - 12:02
  • Образци
  • Образци - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:32
  • еЕЕДОП - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:31
  • ЕЕДОП.doc - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:31
  • Програмен продукт - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:32