МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0008

Началната дата: 06.03.2019 10:51

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА Е ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти  в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово за отделение по урология“ подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на лекарствени продукти и консумативи за хемодиализа

срок на подаване на документи: 10.04.2019 г

дата на отварянето на документите: 11.04.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 11:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 25 Април 2019 - 15:46
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 08 Май 2019 - 10:13
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 08 Май 2019 - 10:12
 • Класиране - Публикувано на: 08 Май 2019 - 10:12
 • Решения за прекратяване
 • Решение РД-06-585 - Публикувано на: 21 Май 2019 - 14:26
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 03 Юни 2019 - 16:22
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 06 Март 2019 - 12:02
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:30
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:32
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:31
 • ЕЕДОП.doc - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:31
 • Програмен продукт - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:32
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 03 Юни 2019 - 16:22
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 03 Юни 2019 - 16:22