МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0007

Началната дата: 28.02.2019 13:31

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на лекарствени продукти и консумативи за хемодиализа

срок на подаване на документи: 04.04.2019 г

дата на отварянето на документите: 05.04.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 13:30 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Обявление
  • Обявление - Публикувано на: 05 Март 2019 - 10:23
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 05 Март 2019 - 10:23
  • Решение за откриване на процедура
  • Решение - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 16:21
  • Образци
  • Образци - Публикувано на: 05 Март 2019 - 10:23
  • еЕЕДОП - Публикувано на: 05 Март 2019 - 10:23
  • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 05 Март 2019 - 10:23
  • програмен продукт - Публикувано на: 05 Март 2019 - 10:23