МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0006

Началната дата: 25.02.2019 09:14

Вид на поръчката: Открита процедура


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ / ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЛЕЧЕБНИ ХРАНИ, ДИАГНОСТИЧНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ НЕТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ / ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД ГР. ГАБРОВО” подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки задоставка на лекарствени продукти

срок на подаване на документи: 01.04.2019 г

дата на отварянето на документите: 02.04.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Обявление
  • Обявление - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:41
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:41
  • Решение за откриване на процедура
  • Решение - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:50
  • Образци
  • Образци - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:41
  • Програмен продукт - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:43
  • еЕЕДОП - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:44
  • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:44