МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0006

Началната дата: 25.02.2019 09:14

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ / ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЛЕЧЕБНИ ХРАНИ, ДИАГНОСТИЧНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ НЕТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ / ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД ГР. ГАБРОВО” подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки задоставка на лекарствени продукти

срок на подаване на документи: 01.04.2019 г

дата на отварянето на документите: 02.04.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:41
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 11:37
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 07 Май 2019 - 14:23
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 10:11
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-794 - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 10:11
 • Класиране - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 10:11
 • Решение за изменение - Публикувано на: 06 Август 2019 - 11:51
 • Решение РД 06-860 - Публикувано на: 12 Август 2019 - 11:00
 • Решение РД 06-862 - Публикувано на: 12 Август 2019 - 16:00
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:34
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:50
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:41
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:41
 • Програмен продукт - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:43
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:44
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:44
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:34