МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0004

Началната дата: 07.02.2019 13:47

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Закупуване на минимално оборудване за секционна зала  и амбулаторен кабинет на  отделение по съдебна медицина към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД  - 1 бр. светлинен микроскоп и 1 бр. осцилиращ трион”  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Описание: След проведеното публично състезание по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъде направена и самата доставка, монтаж, пускане в експлоатации и обучение на медицинската апаратура.

срок на подаване на документи: 28.02.2019 г

дата на отварянето на документите: 01.03.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
 • Заглавна страница - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 16 Април 2019 - 16:18
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 21 Март 2019 - 15:00
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 25 Април 2019 - 10:47
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 25 Април 2019 - 10:37
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Май 2019 - 09:54
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 04 Юли 2019 - 10:41
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 20 Май 2019 - 09:54