МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0004

Началната дата: 07.02.2019 13:47

Вид на поръчката: Публично състезание


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Закупуване на минимално оборудване за секционна зала  и амбулаторен кабинет на  отделение по съдебна медицина към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД  - 1 бр. светлинен микроскоп и 1 бр. осцилиращ трион”  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Описание: След проведеното публично състезание по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъде направена и самата доставка, монтаж, пускане в експлоатации и обучение на медицинската апаратура.

срок на подаване на документи: 28.02.2019 г

дата на отварянето на документите: 01.03.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Обявление
  • Обявление - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
  • Заглавна страница - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
  • Решение за откриване на процедура
  • Решение откриване процедура - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
  • Образци
  • Образци - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
  • еЕЕДОП - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54