МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0023

Началната дата: 19.11.2018 15:59

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Доставка на 3/три апарата за извършване на хемодиализа и предочистваща система при  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“

 

срок на подаване на документи: 12.12.2018 г

дата на отварянето на документите: 13.12.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 16:01
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Януари 2019 - 14:16
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 28 Декември 2018 - 12:20
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 10:11
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Февруари 2019 - 15:00
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 24 Април 2019 - 10:22
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 16:01
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 16:01
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 16:01
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 16:01
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД06-49 - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 10:09
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 13 Февруари 2019 - 15:00