МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0021

Началната дата: 11.10.2018 11:17

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,       

На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 461/12.10.2018г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 19.10.2018г.от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

                                                                                                       

Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Срок на получаване на офертите: 18.10.2018 г 16:30 часа

Документация
 • Покана - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 09:30
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 11:33
 • Решения за избор на изпълнител
 • Класиране - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 11:33
 • Решение РД-06-832 - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 11:33
 • Решение РД-06-835 - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:51
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 22 Ноември 2018 - 16:07
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 09:30
 • Обявление
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 22 Ноември 2018 - 16:07
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 09:30
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 09:30
 • Програмен продукт - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 09:30
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 10:44