МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0018

Началната дата: 20.09.2018 15:02

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”

 

срок на подаване на документи: 26.10.2018 г

дата на отварянето на документите: 29.10.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 20 Септември 2018 - 15:07
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 14 Ноември 2018 - 12:58
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 22 Ноември 2018 - 09:55
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-891 - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 15:43
 • Класиране - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 15:43
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 14:42
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 20 Септември 2018 - 15:07
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 20 Септември 2018 - 15:07
 • Образци
 • програмен продукт - Публикувано на: 20 Септември 2018 - 15:07
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 20 Септември 2018 - 15:07
 • Образци - Публикувано на: 20 Септември 2018 - 15:07
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 04 Декември 2018 - 10:34
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 14:38