МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0016

Началната дата: 03.09.2018 12:55

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 456/03.09.2018 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 12.09.2018 г от 13:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

                                                                                                    

Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Сорк на получаване на офертите: 11.09.2018 г

Документация
 • Покана - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:57
 • Протоколи
 • Протоколи и доклади - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:20
 • Класиране - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:21
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 15:45
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:57
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:57
 • образци - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:57
 • програмен продукт - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:57
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 03 Октомври 2018 - 10:18
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 15:45