МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0013

Началната дата: 24.08.2018 12:01

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

С ПРЕДМЕТ:

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небалансии разпределение на ел.енергия”

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.1, чл.19, ал. 1, във връзка с Глава девета, чл.74  от Закона за обществените поръчки.

Предмет на настоящата поръчка е: Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небалансии разпределение на ел.енергия”

срок на подаване на документи: 17.09.2018 г

Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Август 2018 - 11:59
 • Заглавна страница - Публикувано на: 27 Август 2018 - 11:59
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 11:51
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 23 Октомври 2018 - 14:55
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-821 - Публикувано на: 23 Октомври 2018 - 14:55
 • Решение РД-06-845 - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 09:16
 • Решение РД-06-861 - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 14:11
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 27 Август 2018 - 12:00
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 27 Август 2018 - 12:00
 • Образци
 • е-ЕЕДОП - Публикувано на: 27 Август 2018 - 11:59
 • Образци - Публикувано на: 27 Август 2018 - 12:00
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 11:39