МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0006

Началната дата: 07.03.2018 15:13

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

 

„ПРАНЕ НА БОЛНИЧНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ - РАБОТНО ОБЛЕКЛО,

ОПЕРАЦИОННО БЕЛЬО И БОЛНИЧНО БЕЛЬО”

 

срок на подаване на документи: 29.03.2018 г

дата на отварянето на документите: 30.03.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 08 Март 2018 - 14:30
 • Заглавна страница - Публикувано на: 08 Март 2018 - 14:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 17 Май 2018 - 14:21
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 30 Май 2018 - 15:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Май 2018 - 09:49
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 15:55
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 08 Март 2018 - 14:25
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 08 Март 2018 - 14:26
 • Образци
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 08 Март 2018 - 14:31
 • Образци - Публикувано на: 08 Март 2018 - 14:31
 • проекто договор - Публикувано на: 08 Март 2018 - 14:31
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 15:55