МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0031

Началната дата: 22.12.2017 09:11

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно”

 

срок на подаване на документи: 12.01.2018 г

дата на отварянето на документите: 15.01.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Декември 2017 - 10:35
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 22 Декември 2017 - 10:36
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 27 Февруари 2018 - 13:40
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 08 Март 2018 - 09:57
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Март 2018 - 08:49
 • Договори и споразумения по ОП
 • договор - Публикувано на: 13 Април 2018 - 09:22
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 22 Декември 2017 - 10:36
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 22 Декември 2017 - 10:37
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 22 Декември 2017 - 10:36
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 13 Април 2018 - 09:22