МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0029

Началната дата: 11.12.2017 15:08

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

 

„Строително – ремонтни дейности за Болнична аптека на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар Х етаж – голямо крило, с изграждане на сектор за разтваряне на цитостатици”

 

срок на подаване на документи: 09.01.2018 г

дата на отварянето на документите: 10.01.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 12 Декември 2017 - 14:53
 • Документация - Публикувано на: 12 Декември 2017 - 14:53
 • Скици - Публикувано на: 12 Декември 2017 - 14:53
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 24 Януари 2018 - 09:32
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 13 Февруари 2018 - 10:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение избор на изпълнител - Публикувано на: 13 Февруари 2018 - 10:00
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Март 2018 - 14:56
 • Анекс - Публикувано на: 27 Април 2018 - 08:52
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 14:47
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 12 Декември 2017 - 14:53
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 12 Декември 2017 - 14:53
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 12 Декември 2017 - 14:53
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 12 Декември 2017 - 14:53
 • Приложение 1 към ценово предложение - Публикувано на: 12 Декември 2017 - 14:53
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 14 Март 2018 - 14:56