МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0011

Началната дата: 22.03.2017 12:09

Вид на поръчката: Открита процедура


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохитологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.1, чл.19, ал. 1, във връзка с Глава девета, чл.74  от Закона за обществените поръчки.

Предмет на настоящата поръчка е : „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” разделена в 31 обособени позиции подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

срок на подаване на документи: 09.05.2017 г

дата на отварянето на документите: 12.05.2017 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово от 10:00 часа

Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 03 Април 2017 - 16:04
 • Документация - Публикувано на: 03 Април 2017 - 16:04
 • Приложение№ 1,2,3 и 4 - Публикувано на: 03 Април 2017 - 16:04
 • Разяснение по документацията
 • Писмени разяснения - Публикувано на: 03 Май 2017 - 10:05
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 10 Август 2017 - 13:16
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 05 Юни 2017 - 09:12
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 30 Август 2017 - 14:14
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 745 - Публикувано на: 30 Август 2017 - 14:13
 • Класиране - Публикувано на: 30 Август 2017 - 14:13
 • Решение 774 - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 11:00
 • Договори и споразумения по ОП
 • Анекси - Публикувано на: 06 Октомври 2017 - 15:25
 • Договори - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 13:58
 • Анекс Аквахим - Публикувано на: 04 Май 2018 - 09:37
 • Анекс Ридаком - Публикувано на: 04 Май 2018 - 15:25
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 16 Ноември 2018 - 10:14
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 02 Януари 2019 - 12:11
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 03 Април 2017 - 16:04
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 03 Април 2017 - 16:04
 • Обявление за възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 18 Септември 2017 - 12:26
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 13:58
 • Обявление възложена поръчка - изменение - Публикувано на: 16 Ноември 2018 - 10:35
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 03 Април 2017 - 16:04
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 03 Април 2017 - 16:04
 • Програмен продукт - Публикувано на: 03 Април 2017 - 16:04
 • Програмен продукт-коригиран - Публикувано на: 03 Май 2017 - 10:04