МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0004

Началната дата: 01.02.2017 09:22

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


 

 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

 

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ФАБРИЧНО НОВА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“АД, ВКЛЮЧВАЩА 2/ДВЕ/ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

 

срок на подаване на документи: 01.03.2017 г

дата на отварянето на документите: 02.03.2017 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:30
 • Документация - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:30
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 20 Февруари 2017 - 16:29
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 29 Март 2017 - 15:57
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 10 Март 2017 - 10:43
 • Протоколи - Публикувано на: 05 Април 2017 - 08:42
 • Доклад - Публикувано на: 05 Април 2017 - 08:42
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 05 Април 2017 - 08:42
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Май 2017 - 15:56
 • Договор - Публикувано на: 09 Май 2017 - 15:56
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 10:08
 • Обявление за приключване на договор РСР - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:10
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:30
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:30
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:30
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:30
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Май 2017 - 15:56