МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0003

Началната дата: 13.01.2017 09:50

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

 

„СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД ГР.ГАБРОВО, СТАЦИОНАР VIII ЕТАЖ – ГОЛЯМО КРИЛО”

срок на подаване на документи:24.02.2017 г

дата на отварянето на документите:27.02.2017 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:44
 • Документация - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:50
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 17 Март 2017 - 10:27
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:38
 • Протоколи - Публикувано на: 22 Май 2017 - 14:39
 • Доклад - Публикувано на: 22 Май 2017 - 14:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 22 Май 2017 - 14:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Юни 2017 - 09:12
 • Приключване и прекратяване
 • Информация приключен договор - Публикувано на: 18 Януари 2018 - 10:09
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:44
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:44
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 13 Юни 2017 - 09:12
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:45
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:47
 • Приложение 1 - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:50