МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 999999

Началната дата: 23.11.2015 10:53

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 127/27.05.2013 г ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА  ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

/В СИЛА ОТ 02.09.2011 г., ДОП.04.06.2013 г./

 

С ПРЕДМЕТ: «ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ «Д-Р ТОТА ВЕНКОВА» АД – ГР. ГАБРОВО

 

Оферти се приемат всеки работен ден в срок до 16.00 часа на 07.12.2015 год. в деловодството на МБАЛ «Д-р Тота Венкова «АД с адрес: гр. Габрово, ул. «Д-р Илиев Детския» №1

Документация за участие и допълнителна информация може да се получи на е-майл: targovembalgabrovo@gmail.com, в кабинета на «Икономист обществени поръчки» на лечебното заведение, в гр.Габрово,  ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, на сайта на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - http://mbalgabrovo.com – Профил на купувача и Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg – Раздел: Покани за избор на финансова институция, както и в местния ежедневник „100 вести“

Място и дата на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани на  08.12.2015 г от 11:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ“ Д-р Тота Венкова“ – Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1

ПРЕКРАТЕНА ПОРАДИ ЛИПСА НА МИНИМУМ  5 БРОЯ ОФЕРТИ

 

Документация
 • Покана - Публикувано на: 23 Ноември 2015
 • Образци - Публикувано на: 23 Ноември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9051969

  Началната дата: 01.04.2016 08:50

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

  Предмет на поръчката: „Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  34 450(тридесет и четири хиляди, четиристотин и петдесет лева) без включен  ДДС.

  Обособена позиция № 1 – Автоматичен анализатор за глюкоза – 1 брой с прогнозна годишна стойност 14 650,00 лв

  Обособена позиция № 2 – Кръвно газов анализатор – 1 брой с прогнозна годишна стойност 13 560,00 лв

  Обособена позиция № 3 – Електролитен анализатор – 1 брой с прогнозна годишна стойност 6 240,00 лв

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 12.04.2016г.

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 13.04.2016г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 31 Май 2016
 • Документация
 • документация - Публикувано на: 01 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9051833

  Началната дата: 29.03.2016 14:01

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка на стопански консумативи  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 2 /две/ обособени позиции.

  Обособена позиция №1 ДОСТАВКА НА СТОПАНСКИ КОНСУМАТИВИ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

  Обособена позиция №2 ДОСТАВКА НА СТОПАНСКИ КОНСУМАТИВИ ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

   

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  52 748.43   лева (петдесет и две хиляди, седемстотин четиридесет и осем лева и 43 ст.) без включен  ДДС.

   

  Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Приложение 2 към Договор по ОП 1 - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 29 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9051379

  Началната дата: 16.03.2016 13:37

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на поръчката: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  65 119.29(шестдесет и пет хиляди, сто и деветнадесет лева и 29ст.) без включен  ДДС.

   Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 28.03.2016г.

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 29.03.2016г. от 13:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Май 2016
 • Договор - Публикувано на: 16 Май 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 18 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 15 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9050235

  Началната дата: 09.02.2016 10:05

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на поръчката: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД ПО ЕДНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  3200(три хиляди, и двеста лева) без включен  ДДС.

   Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 19.02.2016г.

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 22.02.2016г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Март 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 09 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049583

  Началната дата: 13.01.2016 13:26

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ДО

  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

   

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

  Предмет на поръчката: „Доставка на медицински консуматив /общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”  по осем позиции“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  56816,45 (петдесет и шест хиляди, осемстотин и шестнадесет лева и 45 ст.) без включен  ДДС.

  Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

  срок на подаване на документи: 22.01.2016 г

  дата на отварянето на документите: 25.01.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 11:30 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 24 Февруари 2016
 • Документация
 • документация - Публикувано на: 13 Януари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Допълнителни разяснения - Публикувано на: 18 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 и Класиране - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049551

  Началната дата: 12.01.2016 13:37

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ДО

  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

   

   

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 4 /четири/ обособени позиции.

  Обособена позиция №1 КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

  Обособена позиция №2 ФОРМУЛЯРИ – МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ  ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

  Обособена позиция №3 КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

  Обособена позиция №4 ИЗВЪН ГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ, ЗАРЕЖДАНЕ НА КАСЕТИ ЗА ПРИНТЕРИ, ПОДМЯНА НА БАРАБАНИ И ЗАКУПУВАНЕ НА НЕОРИГИНАЛНИ  И ОРИГИНАЛНИ НОВИ КАСЕТИ 

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Допълнителни разяснения - Публикувано на: 18 Януари 2016
 • Допълнителни разяснения 2 - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 10 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049509

  Началната дата: 11.01.2016 10:15

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТКРИТА ПО РЕДА НА

  ГЛАВА 8А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД

  ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

   

   

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  32 880 (тридесет и две хиляди, осемстотин  и осемдесет лева) без включен  ДДС.

  срок на подаване на документи: 21.01.2016 г

  дата на отварянето на документите: 22.01.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 11:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Приложения - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Образци - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9048184

  Началната дата: 27.11.2015 09:44

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“

   

   

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  41 424.16  лева (четиридесет и една хиляди, четиристотин двадесет и четири лева и 16 ст.) без включен  ДДС.

   

  Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Заповед за прекратяване - Публикувано на: 02 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9046562

  Началната дата: 07.10.2015 09:06

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, с кодове: 180102 и 180103*, за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 16.10.2015г.

   

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 19.10.2015г. от 14:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Октомври 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9044822

  Началната дата: 13.08.2015 13:20

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ДО

  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

   

   

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка при условията на финансов лизинг на 1 брой неупотребяван лек автомобил за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“

   

   

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  38083,33  лева (тридесет и осем хиляди и осемдесет и три лева и 33 ст.) без включен  ДДС, или  45 700.00 лв с  включено ДДС.

  Място на изпълнение на поръчката: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” №1, МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, съответното отделение или звено.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Август 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 28 Август 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9042443

  Началната дата: 03.06.2015 14:54

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

  Предмет на процедурата: Изработка, доставка и монтаж на метални гардероби, офис обзавеждане, модулна мебел, щори  и болнично обзавеждане за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  29546,5  лева (двадесет и девет хиляди, петстотин четиридесет и шест лева и петдесет ст..) без включен  ДДС, или  35455,80 лв с  включено ДДС

  Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 12.06.2015г.

   Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 17.06.2015г. от 14:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 03 Юли 2015
 • Договори 1 - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Документация
 • документация - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • покана - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 18 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9040494

  Началната дата: 03.04.2015 13:38

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


   

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

  Предмет на поръчката: „Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  34 800(тридесет и четири хиляди и осемстотин лева) без включен  ДДС.

  Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 17.04.2015г.

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 20.04.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Документация
 • Покана и образци - Публикувано на: 03 Април 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Разяснения 1 - Публикувано на: 09 Април 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 07 Май 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9039238

  Началната дата: 25.02.2015 14:47

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Доставка на стопански консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Протокол от работата на комисията - Публикувано на: 13 Март 2015
 • Плащания
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2018 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9038120

  Началната дата: 16.01.2015 13:15

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


      Във връзка със задължението на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово в качеството си на Възложителя на обществени поръчки, произтичащи от разпоредбите на чл.27, ал.2 от ЗОП Ви уведомяваме, че представляваното от мен лечебно заведение стартира процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8А от ЗОП с предмет:„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“

  Срок на получаване на офертите: 26.01.2015 г 16:00 часа


  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 27.01.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

   
   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Февруари 2015
 • Документация
 • Застраховки 2015 - Публикувано на: 16 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033912

  Началната дата: 23.09.2014 12:14

  Вид на поръчката: Публична покана


  Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с кодове: 180102 и 180103* за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор и анекс - Публикувано на: 12 Ноември 2014
 • Документация
 • Документация 1 - Публикувано на: 23 Септември 2014
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 27 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033810

  Началната дата: 19.09.2014 14:12

  Вид на поръчката: Публична покана


  Изработка, доставка и монтаж на метелни гардероби, офис обзавеждане, модулна мебел, щори и болнично обзавеждане за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 20 Ноември 2014
 • Документация
 • Мебели 2014 - Публикувано на: None
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 29 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033040

  Началната дата: 26.08.2014 10:50

  Вид на поръчката: Публична покана


  "Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД"

  Плащания
 • плащания 23.12.2014 - Публикувано на: 08 Януари 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащане 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9026390

  Началната дата: 28.02.2014 10:42

  Вид на поръчката: Публична покана


  Доставка на стопански консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • Плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • Плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9024682

  Началната дата: 14.01.2014 10:30

  Вид на поръчката: Публична покана


  Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9019755

  Началната дата: 10.09.2013 10:35

  Вид на поръчката: Публична покана


  Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с кодове: 180102 и 180103* за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 29.10.2014 - Публикувано на: 30 Октомври 2014
 • плащания 28.11.2014 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • плащане 23.12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • плащания 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 30 Април 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9018779

  Началната дата: 14.08.2013 10:37

  Вид на поръчката: Публична покана


  Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9013902

  Началната дата: 02.04.2013 10:39

  Вид на поръчката: Публична покана


  Периодична доставка на медицински газове по три самостоятелно обособени позиции.

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 10.2014 - Публикувано на: 18 Ноември 2014
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащане 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0015

  Началната дата: 22.06.2017 09:39

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


   

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

  „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

  ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД ГР. ГАБРОВО“

   

   

  Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.1, чл.19, ал. 1, във връзка с Глава девета, чл.74  от Закона за обществените поръчки.

  Предмет на настоящата поръчка е : „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“  разделена в 137 броя обособени позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

   

  срок на подаване на документи: 28.07.2017 г

  дата на отварянето на документите: 31.07.2017 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово от 10:00 часа

  Документация
 • документация - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:51
 • Заглавна страница - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:51
 • Уведомително писмо до фирмите относно програмния продукт - Публикувано на: 14 Юли 2017 - 14:57
 • Коригиран програмен продукт - Публикувано на: 14 Юли 2017 - 14:58
 • Решения за промяна
 • Решение 999/21.11.2017 за изменение - Публикувано на: 21 Ноември 2017 - 08:44
 • Решение 1025/27.11.2017 за изменение - Публикувано на: 27 Ноември 2017 - 15:23
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана - ценово отваряне - Публикувано на: 13 Октомври 2017 - 16:04
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 21 Август 2017 - 14:27
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 02 Ноември 2017 - 10:23
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 19 Декември 2017 - 12:38
 • Анекс Дъчмед Интернешанъл ЕООД - Публикувано на: 29 Май 2018 - 13:39
 • Анекс Агарта ЦМ ЕООД - Публикувано на: 11 Юни 2018 - 14:30
 • Анекс Истлинк - Публикувано на: 22 Юни 2018 - 12:29
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 09:45
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 18 Март 2019 - 13:20
 • Инф. изпълнен договор 2 - Публикувано на: 08 Април 2019 - 16:38
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:52
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:53
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 15 Ноември 2017 - 10:10
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:51
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:52
 • Програмен продукт - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:52
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Класиране - Публикувано на: 02 Ноември 2017 - 10:26
 • Решение 935/02.11.2017 - Публикувано на: 02 Ноември 2017 - 10:26
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 19 Декември 2017 - 12:38
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0014

  Началната дата: 09.06.2017 10:13

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


   

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

  „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК

  ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД ГР. ГАБРОВО“

   

   

  Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.1, чл.19, ал. 1, във връзка с Глава девета, чл.74  от Закона за обществените поръчки.

  Предмет на настоящата поръчка е : „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“  разделена в 15 броя обособени позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

   

  срок на подаване на документи: 21.07.2017 г

  дата на отварянето на документите: 24.07.2017 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово от 10:00 часа

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 12:09
 • Заглавна страница - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 12:09
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 17 Август 2017 - 17:01
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 29 Август 2017 - 15:55
 • Протоколи - Публикувано на: 29 Август 2017 - 15:55
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 744 - Публикувано на: 29 Август 2017 - 15:56
 • Класиране - Публикувано на: 29 Август 2017 - 15:56
 • Договори и споразумения по ОП
 • Анекси - Публикувано на: 06 Октомври 2017 - 14:58
 • Договори - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 11:03
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:47
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 16 Януари 2019 - 14:22
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 12:09
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 12:09
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 12:09
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 12:09
 • Договор - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 12:09
 • Програмен продукт - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 12:09
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 13 Септември 2017 - 09:50
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 11:02
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0011

  Началната дата: 22.03.2017 12:09

  Вид на поръчката: Открита процедура


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  С ПРЕДМЕТ:

  „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохитологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

   

  Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.1, чл.19, ал. 1, във връзка с Глава девета, чл.74  от Закона за обществените поръчки.

  Предмет на настоящата поръчка е : „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” разделена в 31 обособени позиции подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  срок на подаване на документи: 09.05.2017 г

  дата на отварянето на документите: 12.05.2017 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово от 10:00 часа

  Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 03 Април 2017 - 16:04
 • Документация - Публикувано на: 03 Април 2017 - 16:04
 • Приложение№ 1,2,3 и 4 - Публикувано на: 03 Април 2017 - 16:04
 • Разяснение по документацията
 • Писмени разяснения - Публикувано на: 03 Май 2017 - 10:05
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 10 Август 2017 - 13:16
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 05 Юни 2017 - 09:12
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 30 Август 2017 - 14:14
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 745 - Публикувано на: 30 Август 2017 - 14:13
 • Класиране - Публикувано на: 30 Август 2017 - 14:13
 • Решение 774 - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 11:00
 • Договори и споразумения по ОП
 • Анекси - Публикувано на: 06 Октомври 2017 - 15:25
 • Договори - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 13:58
 • Анекс Аквахим - Публикувано на: 04 Май 2018 - 09:37
 • Анекс Ридаком - Публикувано на: 04 Май 2018 - 15:25
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 16 Ноември 2018 - 10:14
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 02 Януари 2019 - 12:11
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 03 Април 2017 - 16:04
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 03 Април 2017 - 16:04
 • Обявление за възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 18 Септември 2017 - 12:26
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 13:58
 • Обявление възложена поръчка - изменение - Публикувано на: 16 Ноември 2018 - 10:35
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 03 Април 2017 - 16:04
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 03 Април 2017 - 16:04
 • Програмен продукт - Публикувано на: 03 Април 2017 - 16:04
 • Програмен продукт-коригиран - Публикувано на: 03 Май 2017 - 10:04
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0009

  Началната дата: 07.03.2017 14:38

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   С ПРЕДМЕТ:

  "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПЕРИТОНИАЛНА ДИАЛИЗА НА ПАЦИЕНТИ ПРИ МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД - ГАБРОВО"

   

   

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Март 2017 - 13:32
 • Заглавна страница - Публикувано на: 23 Март 2017 - 13:32
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 09 Юни 2017 - 10:50
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 15:32
 • Протоколи - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 15:32
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 15:32
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 02 Август 2017 - 14:26
 • Анекс - Публикувано на: 02 Август 2017 - 14:26
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:40
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 23 Март 2017 - 13:32
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 23 Март 2017 - 13:32
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 23 Март 2017 - 13:32
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 23 Март 2017 - 13:32
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 02 Август 2017 - 14:25
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0007

  Началната дата: 13.03.2017 14:23

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 17 Март 2017 - 13:44
 • Заглавна страница - Публикувано на: 17 Март 2017 - 13:44
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 29 Май 2017 - 12:32
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 15 Май 2017 - 16:07
 • Протоколи - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 09:54
 • Доклад - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 09:54
 • Приложения към протоколи 2 и 4 - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 09:54
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 09:54
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 27 Юни 2017 - 13:49
 • Анекси - Публикувано на: 28 Август 2017 - 09:39
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 19 Януари 2018 - 11:37
 • Инф. изпълнени договори 2 - Публикувано на: 02 Февруари 2018 - 10:47
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 17 Март 2017 - 13:44
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 17 Март 2017 - 13:44
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 17 Март 2017 - 13:44
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Март 2017 - 13:44
 • Програмен продукти - Публикувано на: 17 Март 2017 - 13:44
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 27 Юни 2017 - 13:49
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0006

  Началната дата: 02.03.2017 12:08

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  „ДОСТАВКА НА ФАБРИЧНО НОВА РЕЗЕРВНА ЧАСТ - КОМПЛЕКТ РЕНГЕНОВА ТРЪБА, СЪВМЕСТИМА С ГРАФИЧЕН РЕНГЕНОВ АПАРАТ DE DEFINIUM 6000 ” 

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 09 Март 2017 - 10:09
 • Заглавна страница - Публикувано на: 09 Март 2017 - 10:09
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 21 Март 2017 - 13:38
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 05 Април 2017 - 08:17
 • Доклад - Публикувано на: 05 Април 2017 - 08:17
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение №300/04.04.2017 - Публикувано на: 05 Април 2017 - 08:17
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 28 Април 2017 - 09:28
 • Техническа спецификация към договора - Публикувано на: 28 Април 2017 - 15:27
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 13 Юни 2017 - 11:14
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 09 Март 2017 - 10:09
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 09 Март 2017 - 10:09
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 09 Март 2017 - 10:09
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 09 Март 2017 - 10:09
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Април 2017 - 09:28
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0005

  Началната дата: 17.02.2017 14:07

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти и консумативи за перитониална диализа на пациенти при МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

   

  срок на подаване на документи: 27.02.2017 г

  дата на отварянето на документите: 28.02.2017 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово от 10:00 часа

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 17 Февруари 2017 - 14:04
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 01 Март 2017 - 15:13
 • Протокол №1 - Публикувано на: 01 Март 2017 - 15:13
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение №186/01.03.2017 - Публикувано на: 01 Март 2017 - 15:13
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 24 Март 2017 - 09:32
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 06 Февруари 2018 - 09:45
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 17 Февруари 2017 - 14:11
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 17 Февруари 2017 - 14:28
 • Становища на предварителен контрол 1 етап
 • Становище от АОП по чл.233 от ЗОП - Публикувано на: 16 Март 2017 - 15:31
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 24 Март 2017 - 09:32
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0004

  Началната дата: 01.02.2017 09:22

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


   

   ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

   

  „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ФАБРИЧНО НОВА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“АД, ВКЛЮЧВАЩА 2/ДВЕ/ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

   

  срок на подаване на документи: 01.03.2017 г

  дата на отварянето на документите: 02.03.2017 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:30
 • Документация - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:30
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 20 Февруари 2017 - 16:29
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 29 Март 2017 - 15:57
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 10 Март 2017 - 10:43
 • Протоколи - Публикувано на: 05 Април 2017 - 08:42
 • Доклад - Публикувано на: 05 Април 2017 - 08:42
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 05 Април 2017 - 08:42
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Май 2017 - 15:56
 • Договор - Публикувано на: 09 Май 2017 - 15:56
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 10:08
 • Обявление за приключване на договор РСР - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 16:10
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:30
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:30
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:30
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:30
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Май 2017 - 15:56
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0003

  Началната дата: 13.01.2017 09:50

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

   

  „СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД ГР.ГАБРОВО, СТАЦИОНАР VIII ЕТАЖ – ГОЛЯМО КРИЛО”

  срок на подаване на документи:24.02.2017 г

  дата на отварянето на документите:27.02.2017 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:44
 • Документация - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:50
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 17 Март 2017 - 10:27
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:38
 • Протоколи - Публикувано на: 22 Май 2017 - 14:39
 • Доклад - Публикувано на: 22 Май 2017 - 14:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 22 Май 2017 - 14:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Юни 2017 - 09:12
 • Приключване и прекратяване
 • Информация приключен договор - Публикувано на: 18 Януари 2018 - 10:09
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:44
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:44
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 13 Юни 2017 - 09:12
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:45
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:47
 • Приложение 1 - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:50
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0002

  Началната дата: 11.01.2017 14:19

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  "Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 17 Януари 2017 - 15:59
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 13:07
 • Протокол №2 - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 13:07
 • Протокол №3 - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 13:07
 • Доклад - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 13:07
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение №113/03.02.2017 - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 12:51
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 02 Март 2017 - 09:30
 • Анекс към договор - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 10:23
 • Инф.изпълнени договори - Публикувано на: 22 Май 2018 - 16:00
 • Информация изпълнен договор - корекция - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 15:26
 • Инф.изпълнени договори 2 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:39
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 17 Януари 2017 - 15:59
 • Обявление
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 23 Февруари 2017 - 15:58
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 17 Януари 2017 - 15:59
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Януари 2017 - 15:59
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 02 Март 2017 - 09:29
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0023

  Началната дата: 01.12.2016 15:24

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на горива чрез стокова борса за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД по две обособени позиции: ОП1 - доставка на горива за МПС/бензин А95- 550 л , дизелово гориво- 7500 л и газ пропан-бутан - 3200 л/ и ОП 2 Газьол за отопление - 9000 л. Посочените количества са ориентировъчни за период от 1 година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 26 Януари 2017 - 15:33
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 10:48
 • Инф. изпълнени договори-корекция - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 16:06
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Януари 2017 - 15:32
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0018

  Началната дата: 26.10.2016 10:55

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 16 Януари 2017 - 16:00
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 01 Март 2018 - 16:04
 • Инф. изпълнени договори 2 - Публикувано на: 02 Април 2018 - 16:02
 • Инф. изпълнени договори - корекция - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 16:41
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 31 Октомври 2016
 • Образци - Публикувано на: 15 Ноември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 22 Ноември 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0017

  Началната дата: 27.09.2016 14:52

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово по   двадесет и четири обособени позиции ”:

   

   

   

  срок на подаване на документи: 24.10.2016 г

  дата на отварянето на документите: 25.10.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

   

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Септември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 15 Декември 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 11:58
 • Споразумение - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 14:26
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 06 Март 2018 - 14:59
 • Инф. изпълнени договори 2 - Публикувано на: 02 Април 2018 - 16:27
 • Инф изпълнен договор 3 - Публикувано на: 03 Май 2018 - 16:18
 • Инф.изпълнени договори 4 - Публикувано на: 16 Май 2018 - 16:18
 • Инф. изпълнен договор - корекция - Публикувано на: 21 Юни 2018 - 16:01
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление частично прекратяване - Публикувано на: 09 Януари 2017 - 09:36
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 09:58
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0016

  Началната дата: 20.09.2016 08:33

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 28 Септември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 28 Октомври 2016
 • Протоколи 2 и 3 - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Януари 2017 - 14:22
 • Споразумение за прекратяване нан договор - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 10:06
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 02 Февруари 2018 - 14:47
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Януари 2017 - 14:23
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0010

  Началната дата: 07.04.2016 12:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  „Изпълнение на СМР по проект „Подобряване на енергийната ефективност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово чрез газификация на лечебното заведение, ремонт и реконструкция на котелната централа“

  срок на подаване на документи: 09.05.2016 г

  дата на отварянето на документите: 10.05.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • документация - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на постъпило запитване - Публикувано на: 26 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 30 Май 2016
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 11 Май 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 492 - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0007

  Началната дата: 05.04.2016 10:55

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


   

  ДО

  „Джи и Хелткеър България” ЕООД ООД

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 372/05.04.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура  на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД  ”

  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 12.04.2016 г от 12:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                        

  Приключване и прекратяване
 • Инф.изпълнен договор - Публикувано на: 06 Април 2017 - 15:06
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Протокол №2 - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Доклад - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 325 - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0006

  Началната дата: 30.03.2016 10:32

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  „Фьоникс Фарма” ЕООД – за номенклатурни единици: 7.05; 7.46; 11.20; 11.28; 11.30; 12.03; 13.04; 13.11; 13.50; 13.54; 17.37;

  „Б.Браун медикал” ЕООД - за номенклатурни единици: 8.17;

  „Булмар МЛ” ООД – 8.17;

  „Фаркол” АД – за номенклатурни единици: 7.39; 8.17; 11.28; 13.50; 16.01; 16.07; 17.18;

  „Софарма Трейдинг” АД - за номенклатурни единици: 8.17; 11.20; 11.28; 17.18;

  „Медекс” ООД - за номенклатурни единици: 10.04; 13.12;

   „Фармнет” АД - за номенклатурни единици: 11.20; 11.28; 12.03; 13.04; 13.11; 13.50; 13.54; 16.05; 16.09;

  „Маримпекс 7” ЕООД - за номенклатурни единици: 17.37;

   

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 731/29.03.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на лекарствени продукти /лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 12.04.2016 г от 14:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                         

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 10:03
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Март 2016
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 21 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 21 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0005

  Началната дата: 30.03.2016 10:27

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  „Медофарма” ЕООД

  „МС Фарма” АД

  „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД

  „Соломед” ООД

  „Новимед” ООД

  „Фьоникс Фарма” ЕООД

  „РСР” ЕООД

  „Търговска лига” АД

  „Б.Браун медикал” ЕООД

  „Алта Фармасютикълс” ЕООД

  „Булмар МЛ” ООД

  „Фаркол” АД

  „Софарма Трейдинг” АД

  „Медекс” ООД

   „Фармнет” АД

  „Интергаленика” ООД

   „Химимпорт Фарма АД

   „Екос Медика” ООД

   „Антисел България ООД

   „Маримпекс 7” ЕООД

   

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 370/29.03.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на лекарствени продукти /лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 12.04.2016 г от 13:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                         

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 10:38
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 18 Април 2016
 • Протокол №2 - Публикувано на: 18 Април 2016
 • Доклад - Публикувано на: 18 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 338 - Публикувано на: 18 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0003

  Началната дата: 22.02.2016 09:24

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  „Пране на болнични текстилни материали - работно облекло, операционно бельо и болнично бельо”

   

  срок на подаване на документи: 28.03.2016 г

  дата на отварянето на документите: 29.03.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 13:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Юни 2016
 • Информация за приключен договор - Публикувано на: 13 Септември 2017 - 15:29
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 29 Февруари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 18 Април 2016
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 21 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 21 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0030

  Началната дата: 13.01.2016 13:13

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  э

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 27 Февруари 2017 - 13:57
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0029

  Началната дата: 13.01.2016 13:12

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  э

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Договор - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 30 Януари 2017 - 15:01
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 30 Януари 2017 - 15:02
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0027

  Началната дата: 26.11.2015 14:23

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

              На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 356/26.11.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 09.12.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Януари 2016
 • Договор - Публикувано на: 13 Януари 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Протокол №2 - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Протокол №3 - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Доклад - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 942 - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:08
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:08
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0026

  Началната дата: 06.11.2015 15:34

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нова медицинска апаратура за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 07.12.2015г.

   

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 08.12.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 23 Декември 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 15 Януари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 44 - Публикувано на: 15 Януари 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Плащания
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0025

  Началната дата: 25.09.2015 10:29

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 05.11.2015г.

   

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 06.11.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Разяснение по документацията
 • разяснения - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 09 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 977 - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 29 Януари 2016
 • Договори - Публикувано на: 13 Май 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 06 Април 2017 - 15:00
 • Информация изп.договор - Публикувано на: 02 Май 2017 - 10:23
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0024

  Началната дата: 23.09.2015 10:52

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”

   

  Срок за получаване на офертите: 09.11.2015 г

  Дата на отваряне на офертите: 10.11.2015 г 10:00 часа заседателната зала на МБАЛ Габрово

   

  Документация
 • документация - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • коригирана документация - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на постъпило запитване - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • покана ценово отваряне - Публикувано на: 22 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 11 Декември 2015
 • Протокол №3 - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и Класиране - Публикувано на: 10 Март 2016
 • Решение 234 - Публикувано на: 18 Март 2016
 • Решение 267 - Публикувано на: 24 Март 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 28 Април 2016
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 15 Септември 2017 - 15:22
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0023

  Началната дата: 25.09.2015 10:31

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 26.10.2015г.

   

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 27.10.2015г. от 11:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Октомври 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 910 - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 04 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпъленени договори - Публикувано на: 07 Март 2017 - 16:22
 • Плащания
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Решение за промяна
 • Решение за изменение на коригирана сума изпълнен договор - Публикувано на: 07 Март 2017 - 16:22
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0022

  Началната дата: 25.09.2015 10:30

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  э

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Коригирана документация - Публикувано на: 05 Октомври 2015
 • Решения за промяна
 • Решение промяна - Публикувано на: 05 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 937 - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 24 Януари 2017 - 09:43
 • Плащания
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 23 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0021

  Началната дата: 23.09.2015 10:57

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  э

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Октомври 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 853 - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 24 Януари 2017 - 09:47
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0020

  Началната дата: 13.08.2015 13:17

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  ДЗЗД Прима Етиком

   

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

     На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 346/13.08.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Извършване на допълнителни СМР в кабинетите на Отделение по образна диагностика и Функционално отделение при МБАЛ "Д-р тота Венкова" АД, във връзка с изпълнението на проект "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации" по оперативна програма "Регионално развитие"", Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на  28.08.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 28 Август 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 643 - Публикувано на: 28 Август 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0019

  Началната дата: 20.07.2015 15:28

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  Айф Фарма ЕООД

  Медицинска Техника Инженеринг ООД

  Ел-Дора ЕООД

  Емония Фарматех България ЕООД

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 345/20.07.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на медицински изделия / общ медицински консуматив/ заплащани от пациенти  за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 30.07.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 18 Август 2015
 • Документация
 • документация - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • решение - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 02 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0018

  Началната дата: 05.06.2015 11:36

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
  „Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД, гр. Габрово” “

   Краен срок за подаване на оферти за участие: 20.07.2015 до 16:00 ч.

  Отваряне на офертите: 21.07.2015г. от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Решения за промяна
 • Решение 826 - Публикувано на: 29 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Решение 820 - Публикувано на: 27 Октомври 2015
 • Решение 890 - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 29 Октомври 2015
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Декември 2015
 • Договори1 - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 21 Февруари 2017 - 15:03
 • Гаранция за Участие
 • Върнати гаранции за участие - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0017

  Началната дата: 04.06.2015 14:47

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  э

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 03 Януари 2018 - 15:41
 • Плащания
 • извършени плащания през 01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0016

  Началната дата: 01.07.2015 13:40

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 16 Февруари 2017 - 14:44
 • Плащания
 • извършени плащания през 01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0015

  Началната дата: 25.06.2015 12:08

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  э

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0014

  Началната дата: 28.05.2015 14:15

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
  „ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД, ГР. ГАБРОВО,  ВКЛЮЧВАЩА 3/ТРИ/ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

   Краен срок за подаване на оферти за участие: 25.06.2015 до 16:00 ч.

  Отваряне на офертите: 02.07.2015г. от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

  Документация
 • документация - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 15 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 15 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация приключил договор - Публикувано на: 05 Юли 2017 - 10:27
 • Плащания
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0013

  Началната дата: 11.05.2015 11:05

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


                                                         ДО

  Новимед ООД

  Емония Фарматех България ЕООД

  Вега Медикал ООД

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 337/11.05.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 18.05.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                        

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Документация
 • покана - Публикувано на: 11 Май 2015
 • образци - Публикувано на: 11 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Доклад - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 387 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0012

  Началната дата: 08.05.2015 16:13

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  Марвена ООД

  Медитех ООД

  Контакт Медикъл Интернешънъл ООД

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение №336/08.05..2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура  на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД  ”

  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 18.05.2015 г от 11:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                        

  Документация
 • покана - Публикувано на: 08 Май 2015
 • образци - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Доклад - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 383 - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 18 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 11 Юни 2015
 • Гаранции изпълнение
 • Информация върнати гаранции за изпълнение - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0011

  Началната дата: 22.04.2015 14:42

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово

   Краен срок за подаване на оферти за участие: 02.06.2015 г.до 16:00 ч.

  Отваряне на офертите: 03.06.2015 г от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Април 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Гаранция за Участие
 • Върнати гаранции за участие - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0010

  Началната дата: 02.04.2015 13:54

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0009

  Началната дата: 24.03.2015 15:49

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  э

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор "Бета Бус" ООД - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Документация
 • Покана Договаряне - Публикувано на: 24 Март 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 280 - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Плащания
 • плащане 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0008

  Началната дата: 12.03.2015 09:16

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  tt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Март 2015
 • Коригирана Документация - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Решения за промяна
 • Решение за промяна - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 07 Май 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 461 - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - неоферирани - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Решение прекратяване - отстранени - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 23 Юли 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 02 Декември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация гаранции участие - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Плащания
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0007

  Началната дата: 02.02.2015 11:16

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Пране на болнични текстилни материали - работно облекло, операционно бельо и болнично бельо при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово”

   
   
   
  Документация
 • Документация - Публикувано на: 18 Февруари 2015
 • Документация - коригирана - Публикувано на: 04 Март 2015
 • Решения за промяна
 • Решение за промяна - Публикувано на: 04 Март 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 27 Март 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 284 - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Гаранция за Участие
 • Информация освобождаване гаранция за участие - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0006

  Началната дата: 06.02.2015 15:39

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  "Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Доклад - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 166 - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 21 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 26 Януари 2017 - 15:37
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0005

  Началната дата: 05.02.2015 16:11

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „ТРАНСПОРТ НА БОЛНИ/ ЖИТЕЛИ И ПРЕБИВАВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО/ ОТ ДОМА ИМ ДО ЦЕНТЪРА ЗА ХЕМОДИАЛИЗА КЪМ  МБАЛ ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД  И ОБРАТНО”

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 09 Март 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0004

  Началната дата: 02.02.2015 11:18

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


   

  "Доставка на реактиви, биопродукти и косумативи за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория при МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 13 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 12 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 11 Юни 2015
 • Решение 489 - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Договори 1 - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 23 Февруари 2017 - 14:26
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции участие - Публикувано на: 15 Юли 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0003

  Началната дата: 20.01.2015 15:15

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


                                                 ДО

  „Фрезениус Медикъл Кеър България”ЕООД

  Медимаг МС ООД

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                 На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 235/20.01.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура  на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД  ” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 28.01.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                        

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 88 - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Гаранции изпълнение
 • Информация върнати гаранции за изпълнение - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Плащания
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 30 Април 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • плащане 07.2015 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0002

  Началната дата: 19.01.2015 14:09

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  v

   
   
   
  Документация
 • Инвазивна кардиология 2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
 • Коригирана документация - Публикувано на: 22 Януари 2015
 • Решения за промяна
 • Решение промяна - Публикувано на: 22 Януари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 25 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 23 Февруари 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 281 - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение Прекратяване - Публикувано на: 28 Април 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 14 Май 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции участие - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0001

  Началната дата: 14.01.2015 14:22

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  „Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово“

   Краен срок за подаване на оферти за участие: 12.02.2015 г.до 16:00 ч.

  Отваряне на офертите: 16.02.2015 г от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

   
   
   
  Документация
 • Строителство 2015 - Публикувано на: 14 Януари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 04 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 20 Февруари 2015
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение № 203 - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор "Илстрой" ЕООД - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Гаранция за Участие
 • Информация освобождаване гаранция за участие - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0022

  Началната дата: 12.12.2014 10:23

  Вид на поръчката: Открита процедура


  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
  „ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД, ГР. ГАБРОВО,  ВКЛЮЧВАЩА 22/ДВАДЕСЕТ И ДВЕ/ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

   Краен срок за подаване на оферти за участие: 16.01.2015 до 16:00 ч.

  Отваряне на офертите: 19.01.2015г. от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Документация
 • Дизинфектанти 2015 - Публикувано на: 19 Декември 2014
 • Разяснение по документацията
 • Въпроси и отговори - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 27 Март 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 248 - Публикувано на: 27 Март 2015
 • Решение 302 - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 27 Март 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 27 Април 2015
 • Договор - Публикувано на: 25 Май 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация приключили договори - Публикувано на: 05 Юли 2017 - 10:31
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции участие - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0021

  Началната дата: 08.12.2014 15:28

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  Софарма Трейдинг АД

                                                                                                                               Медикъл Имидж ООД

  Медицинска техника Инженеринг ООД

  Истлинк България ЕООД

  Емония Фарматех България

  Тримед медикъл ООД

  Инфомед ООД

  Алегра Медика

  Прохелт

  Б.Браун Медикал ЕООД

  Агарата ЦМ ООД

  Вега Медикал

  Трейдконсулт ЕООД

  Санимед ООД

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 315/08.12.2014 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 07.01.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                        

  Документация
 • Договаряне - Публикувано на: 08 Декември 2014
 • Решения за прекратяване
 • Решение 318 - Публикувано на: 08 Януари 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0020

  Началната дата: 10.10.2014 15:59

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Eлектронно досие 9 10октомври 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти /лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти/ за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова”АД, включваща 15/петнадесет/ самостоятелно обособени позиции“ Краен срок за подаване на оферти за участие: 07.11.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 10.11.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

   
   
   
  Документация
 • Лекарства 2015 - Публикувано на: 10 Октомври 2014
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 24 Октомври 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана - Публикувано на: 12 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 13 Декември 2014
 • Протоколи - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Решение 151 - Публикувано на: 16 Февруари 2015
 • Решение 155 - Публикувано на: 18 Февруари 2015
 • Решение 199 - Публикувано на: 05 Март 2015
 • РРешение 204 - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Решение прекратяване-неоферирани позиции - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Решение 239 - Публикувано на: 25 Март 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 12 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 02 Декември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация за датите и основанието за освобождаване - Публикувано на: 08 Април 2015
 • Плащания
 • плащане 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащане 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0019

  Началната дата: 30.09.2014 15:34

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


       „Доставка и монтаж на фабрично нова резервна част – чилър за охлаждане на ренгенова тръба, съвместим с ангиографски апарат INNOVA2100IQ”

   

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 30 Септември 2014
 • Протоколи
 • Протоколи 1 - Публикувано на: 08 Октомври 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор и приложение - Публикувано на: 12 Ноември 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 21 Декември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • гаранции изпълнение - Публикувано на: 03 Февруари 2015
 • Плащания
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0018

  Началната дата: 26.09.2014 14:37

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Eлектронно досие 7 26септември 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова”АД, включваща 7/седем/ самостоятелно обособени позиции“ Краен срок за подаване на оферти за участие: 24.10.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 27.10.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

  Документация
 • Храни 2014 - Публикувано на: None
 • Решения за промяна
 • Решение за одобряване на обявление за изменеине - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:50
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана 1 - Публикувано на: 10 Ноември 2014
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 28 Октомври 2014
 • Протокол №2 - Публикувано на: 02 Декември 2014
 • Протокол №3 - Публикувано на: 02 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител 1 - Публикувано на: 02 Декември 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори 2014-2015 - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Гаранции изпълнение
 • Информация върнати гаранции за изпълнение - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащания
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащане 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0017

  Началната дата: 19.09.2014 14:40

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Електронно досие № 4/19.09.2014 19 септември 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД - ГАБРОВО” Краен срок за подаване на оферти за участие: 17.10.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 20.10.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

  Документация
 • Ваучери 2015 - Публикувано на: None
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана 1 - Публикувано на: 21 Ноември 2014
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 06 Ноември 2014
 • Протокол №2 - Публикувано на: 17 Декември 2014
 • Протокол №3 - Публикувано на: 17 Декември 2014
 • Протокол №4 - Публикувано на: 17 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 909 - Публикувано на: 17 Декември 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 15 Декември 2016
 • Плащания
 • плащане 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
 • плащане 02.2015 - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 12 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 08 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 12 Май 2015
 • плащания 05.05.2015 - Публикувано на: 05 Юни 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 18 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0016

  Началната дата: 04.09.2014 14:46

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Електронно досие № 3/04.09.2014 04 септември 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ” Краен срок за подаване на оферти за участие: 02.10.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 03.10.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

  Документация
 • Документация 1 - Публикувано на: 04 Септември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана 1 - Публикувано на: 29 Октомври 2014
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 06 Ноември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 793 - Публикувано на: 06 Ноември 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • договор - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0015

  Началната дата: 11.08.2014 14:50

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Електронно досие № 1/11.08.2014 11 август 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за АБОНАМЕНТНО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА НА МБАЛ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД Краен срок за подаване на оферти за участие: 08.09.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 15.09.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

   
   
   
  Документация
 • Дикументация 1 - Публикувано на: None
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне 1 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: None
 • Протокол №2 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Протокол №3 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Протокол №4 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Протокол №5 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 888 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 23 Януари 2015
 • Гаранции изпълнение
 • Информация върати гаранции за изпълнение - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Плащания
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 30 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • плащания през 01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0014

  Началната дата: 20.06.2014 14:57

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  20 юни 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за "ДОСТАВКА НА СПЕЦИФИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "Д-Р ТОТАВ ВЕНКОВА" АД - ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТЪРГ Документи за участие ще могат да бъдат закупени от деловодството на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1. Краен срок за закупуване на документация за участие: 21.07.2014г. 16:00 ч. Краен срок за подаване на оферти за участие: 31.07.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 01.08.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Гаранция за Участие
 • Информация освобождаване гаранция за изпълнение - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащане 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащане 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0013

  Началната дата: 20.06.2016 15:38

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка и монтаж на фабрично нова резервна част - комплект ренгенова тръба, съвместима с компютърен томограф модел Ultra Z

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • гаранции изпълнение - Публикувано на: 03 Февруари 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0012

  Началната дата: 28.05.2014 15:05

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  28 май 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ /ОБЩ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ/ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ «Д-Р ТОТА ВЕНКОВА» АД, ГР. ГАБРОВО” Документи за участие ще могат да бъдат закупени от деловодството на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1. Краен срок за закупуване на документация за участие: 11.06.2014г. 16:00 ч. Краен срок за подаване на оферти за участие: 23.06.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 01.07.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1. [Уважаеми дами и господа Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявяния, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”, открита с Решение № 304/28.05.2014г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2014-0012/28.05.2014г., Ви уведомяваме, че Комисия назначена със заповед 504/01.07.2014 г. на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово е разгледала постъпилите оферти, включително техническите предложение на участниците, отговарящи на минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя, за което са съставени и подписани от членовете на комисията протоколи. Във връзка с гореизложеното, МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 29.08.2014 г., от 10:00 часа, в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” №1, гр. Габрово – 5300 Комисията ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на участниците които оферти отговарят на изискванията на Възложителя. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. [link=http://mbalgabrovo.com/profiles/public/op/reshenie730onko.rar]Решение 730[/link] [link=http://mbalgabrovo.com/profiles/public/op/dogovorionko2014.rar]Договори онко лекарства 2014[/link] [link=http://mbalgabrovo.com/profiles/public/op/osvobojdavanegaranciiuchastieonko.rar]Освобождаване на гаранции за участие онко лекарства 2014[/link]

   
   
   
  Документация
 • Документация 1 - Публикувано на: None
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 730 - Публикувано на: 08 Октомври 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: None
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 22 Декември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Върнати гаранции изпълнение - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Гаранция за Участие
 • Гаранция 1 - Публикувано на: 10 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащане 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0011

  Началната дата: 22.05.2014 11:57

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  "Доставка на реактиви, биопродукти и консумативи за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория при МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово

   

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 10.2014 - Публикувано на: 18 Ноември 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащане 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0010

  Началната дата: 21.05.2014 11:59

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


       "Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово

   

   
   
   
  Решения за промяна
 • Решение 748 - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 12 Ноември 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Гаранция за Участие
 • Гаранция 1 - Публикувано на: 13 Ноември 2014
 • Плащания
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащане 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0009

  Началната дата: 12.05.2014 14:46

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Извършване на текущи строштелно ремонтни работи в МБАЛ "д-р Тота Венкова" АД Габрово

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащане 06.10.2014 - Публикувано на: 07 Октомври 2014
 • плащане 05.11.2014 - Публикувано на: 05 Ноември 2014
 • плащане 28.11.2014 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • плащане 10.12.2014 - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • плащане 09.01.2015 - Публикувано на: 09 Януари 2015
 • плащане 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • плащане 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0008

  Началната дата: 07.04.2014 15:32

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка и монтаж на фабрично нова резервна част - комплект ренгенова тръба, съвместима с ангиографски апарат INNOVA2100IQ

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 21 Декември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • гаранции изпълнение - Публикувано на: 03 Февруари 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0007

  Началната дата: 03.04.2014 15:25

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти /лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0006

  Началната дата: 24.03.2014 15:39

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Периодични доставки на Котелно гориво и Газьол за отопление за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово за срок от една година.

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Плащания
 • плащане 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащане 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0005

  Началната дата: 20.03.2014 11:12

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


       „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, за лечение на състояния на терминална бъбречна недостатъчност, и злокачествени заболявания за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”

   

  Гаранции изпълнение
 • Документ 1 - Публикувано на: 10 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0004

  Началната дата: 20.03.2014 15:06

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0003

  Началната дата: 27.02.2014 15:26

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив/заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”

   
   
   
   
   
   
  Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 28 Декември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация гаранции изпълнение - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Плащания
 • плащания 10.2014 - Публикувано на: 18 Ноември 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащане 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Решения за прекратяване
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0002

  Началната дата: 26.02.2014 15:16

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно”

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Гаранции изпълнение
 • Информация гаранции изпълнение - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащане 29.10.2014 - Публикувано на: 30 Октомври 2014
 • плащане 28.11.2014 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • плащане 23.12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • плащания 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 30 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • извършени плащания през м. 01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0001

  Началната дата: 20.02.2014 14:52

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД”

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 29.10.2014 - Публикувано на: 30 Октомври 2014
 • плащане 28.11.2014 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • плащане 23.12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • плащания 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 30 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • плащания през 01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0027

  Началната дата: 21.11.2013 13:28

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


       „Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ заплащани от пациенти на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД, гр. Габрово” -допълнителен търг

   

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 09 Януари 2017
 • Гаранции изпълнение
 • Информация гаранции изпълнение - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 10.2014 - Публикувано на: 18 Ноември 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащане 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0026

  Началната дата: 12.11.2013 11:16

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, за лечение на състояния на терминална бъбречна недостатъчност, и злокачествени заболявания за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”

  Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 05 Януари 2017
 • Гаранции изпълнение
 • Документ 1 - Публикувано на: 10 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0025

  Началната дата: 28.10.2013 15:19

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  „Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договири 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 10.2014 - Публикувано на: 18 Ноември 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0024

  Началната дата: 24.10.2013 15:04

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ „Д-р Тота Венкова АД”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранции участие - Публикувано на: 03 Февруари 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 12.2014 - Публикувано на: 05 Декември 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0023

  Началната дата: 15.10.2013 14:53

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 04 Януари 2017
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 29.10.2014 - Публикувано на: 30 Октомври 2014
 • плащане 28.11.2014 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • плащане 23.12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • плащания 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 30 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0022

  Началната дата: 14.10.2013 10:51

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Сключване на договори във връзка с покупката на електроенергия по свободно договорени цени от МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД- Габрово, по обособени позиции както следва: 1. Достъп до електроразпределителна мрежа; 2. Пренос на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0021

  Началната дата: 11.10.2013 12:10

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово, включваща 7 /седем/ самостоятелно обособени позиции” както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - Хляб и хлебни изделия ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Мляко и млечни продукти ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - Месо, месни продукти и яйца ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - Пресни плодове и зеленчуци ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 - Плодови, зеленчукови и месни консерви ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 - Пакетирани варива, тестени изделия и подправки ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 - Други хранителни продукти

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договири 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 10.2014 - Публикувано на: 18 Ноември 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0020

  Началната дата: 04.10.2013 14:42

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


      „Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” 

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договои 1 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 10.2014 - Публикувано на: 18 Ноември 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащане 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0019

  Началната дата: 26.08.2013 10:53

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси ”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Плащания
 • плащане 28.11.2014 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • плащане 23.12.2014 - Публикувано на: 08 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0018

  Началната дата: 31.07.2013 13:21

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


       Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ заплащани от пациенти на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД, гр. Габрово”

   

   
   
   
  Гаранции изпълнение
 • Информация гаранция изпълнение - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащане 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащане 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0017

  Началната дата: 31.07.2013 15:21

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на системи за тазобедрено еднопротезиране за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД, гр. Габрово”

   

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 04 Януари 2017
 • Гаранции изпълнение
 • Информация гаранции изпълнение - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 10.2014 - Публикувано на: 18 Ноември 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащане 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0016

  Началната дата: 25.07.2013 14:49

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


       Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Гаранции изпълнение
 • гаранции изпълнение - Публикувано на: 03 Февруари 2015
 • Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 29.10.2014 - Публикувано на: 30 Октомври 2014
 • плащане 28.11.2014 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • плащане 23.12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • плащане 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0015

  Началната дата: 24.07.2013 11:20

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  "Извършване на спешни строително ремонтни дейности по демонтаж на западна фасада на АГ комплек на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД вследствие от бурен вятър и последващите проливни дъждове"

  Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0014

  Началната дата: 07.06.2013 14:02

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


       Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, за лечение на състояния на терминална бъбречна недостатъчност, и злокачествени заболявания за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Гаранции изпълнение
 • oсвобождаване усвояване или задържане гаранция за изпълнение - Публикувано на: 10 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 10.2014 - Публикувано на: 18 Ноември 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0013

  Началната дата: 05.06.2013 11:22

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  „Доставка на лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”

  Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0012

  Началната дата: 04.06.2013 11:24

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


       "Доставка на реактиви, биопродукти и консумативи за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, кръвен център и патолохистологична и цитологична лаборатория при МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"

   

  Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0011

  Началната дата: 14.05.2013 13:54

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


       Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД, гр. Габрово”

   

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 10.2014 - Публикувано на: 18 Ноември 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащане 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0010

  Началната дата: 24.04.2013 11:25

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


       „Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово“

   

  Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0009

  Началната дата: 22.04.2013 11:36

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


       „Доставка на специализирано работно облекло и работни обувки за нуждите на служителите и работниците в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД”
    

  Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0008

  Началната дата: 09.04.2013 14:55

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Пране на болнични текстилни материали - работно облекло, операционно бельо и болнично бельо”

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Споразумение за приключване на договор - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 08:41
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 13 Юли 2018 - 12:54
 • Гаранции изпълнение
 • Информация гаранции изпълнение - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 29.10.2014 - Публикувано на: 30 Октомври 2014
 • плащане 28.11.2014 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • плащане 23.12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • плащания 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 30 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0007

  Началната дата: 08.04.2013 11:43

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно” за срок от 12 месеца. Превозът на болни на хронично хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0006

  Началната дата: 22.03.2013 13:23

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


       "Извършване на неотложни строително ремонтни дейности за преодоляване на последиците от природно бедствие /ураганен вятър/ на сградите на лечебното заведение намиращи се на ул. "Д-р Илиев Детския" №1 и ул. "Брянка" №1 в гр. Габрово разразило се на 14.03.2013 г

   

  Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0005

  Началната дата: 22.03.2013 13:25

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Периодични доставки на Котелно гориво и Газьол за отопление за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово за срок от една година.

  Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 21 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2013-0004

  Началната дата: 11.03.2013 10:49

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на електрическа енергия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, в сградите на лечебното заведение в гр. Габрово на ул. "Д-р Илиев Детския" №1 и ул." Брянска" №1 за срок от 2 /две/ години

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори